.

سرویس برنزی

مشاوره و سیگنال حد اقل : 12 عدد

مدت اعتبار : یک ماهه

اخبار و شایعات : حداقل 150 عدد

تعرفه اشتراک : 450,000 R

سفارش

سرویس نقره ای

مشاوره و سیگنال حد اقل : 36 عدد

مدت اعتبار : سه ماهه

اخبار و شایعات : حداقل 450 عدد

تعرفه اشتراک : 1,200,000 R

سفارش

سرویس طلایی

مشاوره و سیگنال حد اقل : 72 عدد

مدت اعتبار : شش ماهه

اخبار و شایعات : حداقل 900 عدد

تعرفه اشتراک : 2,200,000 R

سفارش

سرویس ویژه

مشاوره و سیگنال حد اقل : 144 عدد

مدت اعتبار : یکساله

اخبار و شایعات : حداقل 1800 عدد

تعرفه اشتراک : 4,200,000 R

سفارش